فیات
اطلاعات بازار
معاملات
فیوچرز
خدمات مالی
رویداد
بیشتر
جایگاه تازه واردان
ورود
قیمت شاخص قرارداد به شرح زیر توزیع می شود:
صرافی درصد وزن